Regulamin

I. Wstęp.

 1. W niniejszym regulaminie określone zostały zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których dystrybutorem jest Medmarket International sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-248) przy ul. Jana Kazimierza 16, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628971, NIP: 5223067736 (dalej Medmarket International).
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Medmarket International, w tym zawieranych w formie zamówień w dowolnej formie (w tym w szczególności pisemnej, ustnej, e-mailowej, telefonicznej itp.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Regulamin nie dotyczy umów zawieranych z klientami zagranicznymi (klientami, których miejsce siedziby lub prowadzenia działalności znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 4. Medmarket International udostępnia niniejszy regulamin w formie pisemnej w swojej siedzibie lub za pośrednictwem strony internetowej www.medmarket.pl przed zawarciem umowy.
 5. Niniejszy regulamin stanowi dodatek do odrębnych umów sprzedaży/dystrybucji z klientami. Zawarcie takiej umowy wyłącza stosowanie niniejszego regulaminu w zakresie przewidzianym w tej umowie.

II. Zamówienia i dostawa.

 1. Medmarket International oferuje produkty uznanych na świecie producentów narzędzi, materiałów i sprzętu stomatologicznego.
 2. Asortyment produktów oferowanych przez Medmarket International dostępny jest w aktualnym katalogu dostępnym w siedzibie Medmarket International lub w sklepie internetowym www.medmarket.pl.
 3. Informacje zawarte w sklepie internetowym należącym do Medmarket International, innych katalogach, broszurach, ulotkach reklamowych, publikacjach oraz stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), nawet jeśli mają podaną cenę. Publikacje o produktach oferowanych przez Medmarket International mają charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje techniczne zawarte w publikacjach mogą w każdej chwili ulec zmianie, w tym ze względu na zmiany asortymentu dostawców.
 4. Możliwość zakupu towarów z oferty Medmarket International jest dostępna tylko dla klientów, którzy dokonują zakupów do gabinetów stomatologicznych, ośrodków zdrowia, NZOZ, uczelni medycznych i innych podmiotów związanych z branżą stomatologiczną.
 5. Ze względu na specjalistyczny charakter oferta Medmarket International nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. Umowę sprzedaży towarów uważa się za zawartą, gdy Medmarket International potwierdzi zamówienie (pisemnie, telefonicznie lub mailowo). Potwierdzenie zamówienia oznacza, że Medmarket International otrzymał zamówienie i zatwierdził je do realizacji. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Medmarket International, a brak odpowiedzi na zamówienie nie oznacza milczącej akceptacji.
 7. Medmarket International realizuje zamówienia w kolejności ich otrzymania. Standardowy czas dostawy zamówienia to maksymalnie 2 dni robocze od dnia, w którym Medmarket International potwierdził otrzymanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Medmarket International. Czas dostawy nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.
 8. W zamówieniu należy podać następujące informacje: rodzaj, ilość, przewidywane miejsce dostawy (nazwa odbiorcy, kod pocztowy i adres), a także dokładną nazwę klienta (płatnika), sposób dostawy (firma kurierska lub odbiór osobisty), imię i nazwisko oraz numer telefonu Klienta. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres Klienta, należy to wskazać w zamówieniu.
 9. Medmarket International nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienie spowodowane w szczególności podaniem nieaktualnych lub błędnych danych. W przypadku podania nieprawidłowego adresu dostawy lub kodu pocztowego, co spowodowało dostarczenie towaru w inne miejsce dostawy niż oczekiwane, Medmarket International ma prawo do obciążenia Klienta kosztem zwrotu do nadawcy i wysyłki kolejnej przesyłki tego samego zamówienia.
 10. Medmarket International może wstrzymać realizację zamówienia, jeżeli ma wątpliwości co do poprawności podanych w zamówieniu danych.
 11. Zamówienia można składać osobiście w siedzibie Medmarket International lub telefonicznie za pośrednictwem działu handlowego (tel. 693 11 88 88) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Ponadto zamówienia można składać całodobowo, siedem dni w tygodniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: info@inno-implant.pl) lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.medmarket.pl.
 12. Zmiany zamówienia na towary standardowe Medmarket International lub anulowania zamówienia można dokonać telefonicznie (tel. 693 11 88 88), podając dane zamawiającego. Medmarket International zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami zmiany/anulowania zamówienia, jeśli zostało już przygotowane i/lub wysłane.
 13. Medmarket International umożliwia zamówienie produktów w konfiguracji indywidualnej, które znajdują się w aktualnej ofercie Medmarket International, jeśli są oferowane przez jednego z dostawców Medmarket International. W takim przypadku zamówienie i termin jego realizacji zostanie uzgodniony telefonicznie z działem sprzedaży. Medmarket International ma prawo odmówić przyjęcia niestandardowego zamówienia bez podania przyczyny.
 14. Przy zamawianiu towarów dostępnych na specjalne zamówienie Medmarket International ma prawo zażądać zaliczki. W przypadku zmiany/anulowania zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi.
 15. Medmarket International realizuje dostawy na terenie Polski i Unii Europejskiej. Koszty dostawy pokrywa klient. Koszty przesyłki przy zamówieniach detalicznych powyżej 250,00 zł pokrywa Medmarket International. Koszty dostawy poza terytorium RP ustalane są indywidualnie. Medmarket International dokonuje wysyłek zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL/DPD. Możliwy jest również odbiór osobisty z siedziby firmy. Ceny i terminy dostawy są podane przy składaniu zamówienia. Informacje o cenach i czasie dostawy przesyłek kurierskich możesz uzyskać w dziale realizacji zamówień.
 16. W przypadku zamówień, które nie zostały w pełni zrealizowane zgodnie z ustaleniami z Klientem, braki w dostawie zostaną dostarczone niezwłocznie na koszt Medmarket International, jeżeli niekompletne wykonanie zamówienia nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Medmarket International.

III. Ceny i formy płatności

 1. Ceny podane w sklepie Medmarket International, na stronie internetowej www.medmarket.pl oraz we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych Medmarket International są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar w uzgodnionym terminie.
 3. Za datę płatności uważa się datę otrzymania płatności na rachunek bankowy Medmarket International lub datę płatności gotówkowej.
 4. Płatności można dokonać przelewem bankowym, na konto bankowe oraz gotówką w siedzibie Medmarket International.
 5. W przypadku zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego Medmarket International płatność jest możliwa przy pomocy form płatności uwzględnionych w formularzu zamówienia
 6. Zamówienia zagraniczne są realizowane przez Medmarket International wyłącznie po pełnej przedpłacie.
 7. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie uzgodnionym przez strony, Medmarket International ma prawo żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
 8. Faktura VAT wysyłana jest do klienta (płatnika) wraz z towarem. Na życzenie klienta faktura można również zostać wysłana mailem w dniu wysyłki towaru.
 9. W przypadku wykrycia opóźnień w płatności należności dokonanych na rzecz Medmarket International, Medmarket International może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji i wstrzymać realizację już przyjętych zamówień do czasu uregulowania zaległości lub wyjaśnienia sytuacji, o czym niezwłocznie poinformuje klienta.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty za towar w uzgodnionym terminie.

IV. Zwroty

 1. Medmarket International oświadcza, że wszystkie oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w stomatologii w Polsce i UE.
 2. Zwrot zamówionych produktów jest możliwy tylko w ciągu 14 dni od wystawienia przez Medmarket International faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towaru. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
 3. Zwracany towar należy odesłać jako załącznik z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (formularz znajduje się na stronie LINK) do Medmarket International, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa. Przesyłka towaru musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas transportu. Towar uszkodzony w transporcie nie podlega zwrotowi.
 4. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
 5. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.

V. Reklamacje dotyczące zamówień i dostawy

 1. Reklamacje dotyczące dostaw dotyczą nieprawidłowości związanych z dostawą towaru, a w szczególności: niezgodności faktury/zamówienia towaru (rodzaj i/lub ilość), stanu paczki itp.
 2. Klient zobowiązany jest potwierdzić odbiór przesyłki i dokładnie sprawdzić jej status niezwłocznie po jej otrzymaniu. Klient ma obowiązek sprawdzić, czy towar odpowiada zamówionemu zarówno pod względem ilościowym i asortymentowym.
 3. Reklamacje należy składać telefonicznie pod numerem 693 11 88 88 lub mailowo: info@inno-implant.pl.
 4. Reklamacje można składać w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.
 5. Medmarket International dokumentuje kompletację zamówień pod nadzorem kamer monitoringu wykonując zdjęcia produktów wraz z fakturą tuż przed ich spakowaniem. Dokumentacja ta jest wiążąca do rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej niekompletności/błędnego wydania towaru.
 6. Medmarket International niezwłocznie informuje klienta o procedurze i sposobie reklamacji.
 7. Medmarket International nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub uszkodzony towar, chyba że zostanie to zgłoszone na piśmie lub telefonicznie w ciągu trzech dni od otrzymania towaru. Do weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego zostanie wykorzystana dokumentacja z punktu 5.
 8. Medmarket International nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania towaru, niewłaściwego transportu przez klienta, zaniedbanie lub celowe działanie osób odbierających towar w imieniu klienta lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na dostarczony towar.
 9. Producenci umieszczają symbole graficzne spełniające międzynarodowe standardy na opakowaniach towarów wymagających specjalnych warunków przechowywania. Klient zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji przechowywania.
 10. Medmarket International nie ponosi odpowiedzialności za brak znajomości informacyjnych symboli graficznych informujących o sposobie przechowywania towaru.
 11. Medmarket International nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub koszty (bezpośrednie lub pośrednie) wynikające z błędów w dostarczeniu przesyłki lub jej opóźnienia spowodowanego działaniami firmy kurierskiej.

VI. Reklamacje dotyczące wad produktu

 1. Reklamacje dotyczą nieprawidłowości związanych z właściwościami technicznymi, wadami produkcyjnymi i materiałowymi dostarczonego towaru wymagają oceny przez producenta.
 2. Reklamacje należy kierować telefonicznie 693 11 88 88 lub mailowo: info@inno-implant.pl.
 3. Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od daty wykrycia wady produktu pod rygorem utraty roszczeń.
 4. Medmarket International niezwłocznie przystępuje do zbadania reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji oraz reklamowanego produktu.
 5. Klient (odbiorca) musi zabezpieczyć reklamowany towar oraz etykietę zawierającą informacje o partii i dacie produkcji (jeśli to możliwe) i dostarczyć do siedziby Medmarket International.
 6. Zgłaszając reklamację należy przesłać Zgłoszenie Reklamacyjne z dokładnym opisem wady/problemu oraz dane kontaktowe.
 7. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest dostarczyć kopię lub wskazać w Zgłoszeniu Reklamacyjnym numer faktury wystawionej przez Medmarket International, która zawiera reklamowany towar (warunek konieczny).
 8. Przesyłane do reklamacji urządzenia, sprzęt oraz materiały użyte podczas zabiegu muszą być wyczyszczone i wysterylizowane (wymóg procedur higienicznych i przepisów bezpieczeństwa). W przypadku niespełnienia tych warunków zgłoszony towar zostanie zwrócony klientowi, niezależnie od reklamacji, do momentu ponownego dostarczenia go w stanie spełniającym wymogi higieniczne.
 9. W celu szczegółowej oceny zasadności reklamacji Medmarket International może podjąć decyzję o przekazaniu reklamowanych produktów producentowi.
 10. Medmarket International nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku błędu klienta; uszkodzenia mechaniczne; zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem; użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i konserwacji; sterylizację niezgodną z instrukcją, celowe uszkodzenie; zdekompletowanie lub zagubienie; otwarcie fabrycznie zamkniętych lub zaplombowanych opakowań; wad urządzeń z naruszonymi plombami fabrycznymi.
 11. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa nadawca.

VII. Sklep internetowy i profil

 1. Medmarket International oferuje swoim klientom sklep internetowy, za pośrednictwem którego mogą składać zamówienia. Sklep dostępny jest na stronie internetowej Medmarket International www.medmarket.pl.
 2. Prawidłowe korzystanie ze sklepu internetowego wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  a) połączenie internetowe,
  b) przeglądarka internetowa,
  c) aktywny adres e-mail.
 3. Klient nie może dokonywać zakupów w sklepie anonimowo, korzystając z fałszywych danych osobowych ani z danych należących do innej osoby.
 4. Medmarket International umożliwia użytkownikom sklepu internetowego korzystanie z zakładki moje konto, w której Klient może utworzyć osobiste konto zawierające jego własny profil i historię zakupów. Założenie i utrzymanie konta w sklepie internetowym jest bezpłatne.
 5. Założenie konta w sklepie internetowym wymaga jednorazowego wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Medmarket International za pośrednictwem sklepu internetowego podczas dokonywania pierwszego zakupu.
 6. Konto w sklepie internetowym jest chronione osobistą nazwą użytkownika i hasłem, które klient określił podczas rejestracji.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła do konta w sklepie internetowym oraz do ochrony ich przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.
 8. Na życzenie klienta jego konto może zostać w każdej chwili zdezaktywowane.

VIII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe klientów i ich przedstawicieli w postaci osób fizycznych podlegają ochronie określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Medmarket International zapewnia, że stosowane przez spółkę środki ochrony danych osobowych spełniają wymogi ww. rozporządzenia oraz przepisów krajowych.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Medmarket International sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5223067736, REGON: 365026175, KRS: 0000628971.
 3. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Medmarket International jego danych osobowych w związku z zamówieniem w celu prawidłowej jego realizacji, w tym, jeśli jest to konieczne do przekazania ich danych podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu realizacji zamówienia.
 5. Rejestrując konto w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę Medmarket International na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia konta Klienta.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.
 7. Każdemu klientowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy regulaminu podlegają prawu polskiemu. Językiem pierwotnej wersji regulaminu i opartych na nich umów jest język polski.
 2. Medmarket International zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiana regulaminu nie będzie miała wpływu na zamówienia złożone przed jego zmianą – będą one zrealizowane na dotychczasowych warunkach.
 3. Odpowiedzialność Medmarket International za wady z tytułu rękojmi między podmiotami będącymi przedsiębiorcami jest wyłączona zgodnie z przepisami. § 558 pkt 1 KC. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie na podstawie działów V i VI regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem należy stosować powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków.
 6. We wszystkich sporach związanych z realizacją umów sprzedaży objętych niniejszym regulaminem strony będą starały się znaleźć rozwiązanie polubowne. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy, właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Medmarket International.
Zgodnie z obowiązującym prawem potwierdzam, że jestem profesjonalistą z branży medycznej. Jestem świadomy, że informacje dostępne na stronie internetowej mogą zawierać treści marketingowe oraz informacje, dotyczące wyrobów medycznych, skierowane wyłącznie do osób wykonujących zawód medyczny.
Zgodnie z obowiązującym prawem potwierdzam, że jestem profesjonalistą z branży medycznej. Jestem świadomy, że informacje dostępne na stronie internetowej mogą zawierać treści marketingowe oraz informacje, dotyczące wyrobów medycznych, skierowane wyłącznie do osób wykonujących zawód medyczny.
Darmowa wysyłka od 250 zł